متفاوت باشیم از دیروز 

لبریز باشیم از امروز 

خالی باشیم از فردا 

زندگی درک همین لحظه هاست