داشتن قلبی مهربان در دنیای بی مهری و

سنگدلی نشانه ضعف نیست نشانه شجاعت

است.